Gwarancja

Zakres Gwarancji Firma Akryler (dalej zwana „Gwarantem”) udziela gwarancji na szafki łazienkowe (dalej zwane „Produktem”), które zostały zakupione w sklepie renzo.pl. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne, które mogą wpływać na prawidłowe działanie Produktu.

Okres Gwarancji Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu Produktu, jak wskazano na dowodzie zakupu (paragon lub faktura VAT), i trwa przez 24 miesiące. Gwarancja jest ograniczona czasowo i wygasa po upływie dwóch lat od daty zakupu, niezależnie od daty odkrycia wady.

Warunki Gwarancji Warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu Produktu (paragon lub faktura VAT). Gwarancja przysługuje tylko pierwotnemu nabywcy Produktu i nie jest przenoszona na kolejnych właścicieli. Dodatkowo, Produkt musi być używany zgodnie z instrukcjami obsługi i montażu dołączonymi do Produktu.

Wykluczenia z Gwarancji Gwarancja nie obejmuje:

  • Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwą konserwacją, niewłaściwym montażem,
  • Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych,
  • Uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zużycia Produktu,
  • Uszkodzeń powstałych w wyniku działań siły wyższej.

Realizacja Gwarancji W przypadku stwierdzenia wady Produktu, należy skontaktować się z obsługą klienta sklepu renzo.pl, skąd Produkt został zakupiony. Po otrzymaniu informacji o potencjalnej wadzie, Gwarant ma prawo:

  • Naprawić Produkt,
  • Wymienić Produkt na nowy,
  • Zaoferować zwrot kosztów zakupu, jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa lub nieekonomiczna.

Procedura Reklamacyjna Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej wraz z dowodem zakupu na adres siedziby Gwaranta lub drogą elektroniczną. Reklamacja powinna zawierać opis wady i żądanie Klienta, oraz musi być złożona w terminie 10 dni od momentu stwierdzenia wady. Gwarant zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i potwierdzenia zgłoszonej wady.

Prawa Klienta Niniejsza gwarancja nie ogranicza praw klienta wynikających z przepisów prawa, w tym z praw konsumenckich.

Odpowiedzialność Gwaranta Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie wynikłe z użycia, niemożności użycia, lub błędów w Produkcie, w tym utracone zyski, utratę danych lub innych szkód materialnych lub niematerialnych.

Zmiany Warunków Gwarancji Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków gwarancji bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne warunki gwarancji są zawsze dostępne na stronie internetowej sklepu renzo.pl.